Ashit Desai

"Shiva Tandav Stotra"

SHIVA TANDAV STOTRA Lyrics by Ashit Desai
SHIV TAANDAV STOTRA

Jatata veegalajjal pravaahpaavit sthaley
Galeva lambya lambitaam bhujang tung maalikaam |
Damag damag damag damanninaad vahum vavrym
Chakaar chand taandavam tanotu nah shivam shivam || 1 ||
Jataa kataah sambhram bhramanni limpa nirjhari
Vilole veechi vallari viraaj maan murdhani |
Dhagad dhagad dhagad jwal lalaat patta paavakey
Kishore chandra shekharey ratih prati kshanam mama || 2 ||

Dharaa dharendra nandini vilaas bandhu bandhur
Sphura digant santati pramod maan maanase |
Kripaa kataaksh bhorani nirudhh durdharaa pad
Kvachith digambarey mano vinod metu vastuni || 3 ||

Jataa bhujang pingal sphurat fanaa mani prabhaa
Kadambh kundkum drav pralipt digvadhumukhey |
Madaandh sindhur sphurat tvaguttariya medurey
Mano vinod madbhutam bibhartu bhoot bhartari || 4 ||

Sahastra lochan prabhutya shesh lekh shekhar
Prasoon dhooli dhorani vidhu maraanghri peetth bhooh |
Bhujang raaj maalayaa nibadhh jaat jootakah
Shriyai chiraay jaayataam chakor bandhu shekharah || 5 ||

Lalaat chatvar jwalad dhananjay sphuling bhaa
Nipeet panch saayakam naman nilimp naayakam |
Sudhaa mayukh lekhayaa viraaj maan shekhram
Mahaa kapaali sampadey shiro jataal mastu nah || 6 ||
Karaal bhaal pattikaa dhagad dhagad dhag jwal
Dhananjayaa huti kritah prachand panch saayakey |
Dharaa dharendra nandini kuchaagra chitra patrak
Prakalpnaik shilpini trilochaney ratir mama || 7 ||

Navin megh mandali nirudhh durdhar sphurah
Kuhu nishithini tamah prabandh badhh kandhrah |
Nilampi nirjhari dhar stanotu kritti sindhurah
Kalaa nidhaan bandhurah shriyam jagad dhurandharah || 8 ||

Prafull neel pankaj prapanch kaalim prabhaa
Valambi kantth kandali ruchi prabandh kandharah |
Smarachhidam purachhidam bhavchhidam makhchhidam
Gajachhi daandha kachhidam taman kachhidam bhajey || 9 ||

Akharv sarv mangalaa kalaa kadamb manjari
Rasa pravaah maadhuri vijumbhranaa madhuvratam |
Smaraantakam puraantakam bhavaantakam makhaantakam
Gajaant kaandh kaantakam tamant kaantakam bhajey || 10 ||
Jayant dabhra vibhram bhramad bhujang mashvat
Vinirgamat kram sphurat karaal bhaal havya vaat |
Dhimid dhimid dhimid dhvanam mridang tung mangal
Dhwani kram pravartik prachand taandavah shivah || 11 ||

Druvad vichitra talpayor bhujang maulik shrajo
Garisht ratna loshtthayoh suhrad vipaksh pakshyoh |
Trinaarvind chakshushoh prajaamahi mahendrayoh
Sama pravattikah kadaa sadaashivam bhajaamyaham || 12 ||

Kadaa nilimp nirjhari nikunj kotarey vasan
Vimukta durmatih sadaa shirah sthamanjalim vahan |
Vilole lol lochano lalaam bhaal lagnakah
Shiveti mantra uchcharan kadaa sukhi bhavaamyaham || 13 ||

Imam hi nityamev mukt mutta mottamam stavam
Patthan smaran bruvannaro vishudhh meti santatam |
Harey gurau subhakti maashu yaati naanyathaa gatim
Vimohanam hi dehinaam su shankarasya chintanam || 14 ||

Poojaavasaan samaye dashvaktra geetam
Yah shambhu poojan param patthati pradoshey |
Tasya sthiram rath gajendra turang yuktam
Lakshmim sadaiv sumukhim pradadaati shambhuh || 15 ||
  • 6089 Likes
  • 20144 Views
  • 750 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z