Blick Bassy

"Nlal"

NLAL Lyrics by Blick Bassy
verse 1
mè mi yi lè
higui djam ligwé iyé nguèn
mè mi yi lè
higui djam li gwé iyé kèl
mè mi yi lè mi yi la
di yé djamdjara
to nkana to hindo to ngoo to ngwan
mè mi yi lè mi yi la
nyambè a bi hèk béssbasso inlélém
a nlal wèm hoiga ban la hé

chorus
a nlal hé
mè houmoul wè mabon mèm issi
a nlal hé
hèmblè matin mè ti wè hikèl
hèmblè mo hé,hémblè matin mè hé

verse 2
mè mi yi lè
higui mout a gwé iyé mbom
to bè to lam to kinè to kassa
mè mi yi lè higui mout a gwé iyé ndjèl
je sais ,mè mi yi lè mè
mi yi la diyé djamdjara
to nkana to hindo to ngoo to ingwan
mè mi lé mi yi la,
nyambè a bi hèk béssbasso inlélém
a nlam wèm ngo hoîga ndik ban la hé hi
chorus:
a nlal hé
èmblè mating mèm hi
a nlal hé
mè oumoul wè mabon mè issi hi
a nlal hé lyrics from museke.com
mè sohè wè hé mating mèm hé
mè oumoul mabong mèm momasso sissi
a nlal hé
emblè mè hé,emblè mo hé
a nlal hé
mè oumoul wè mabong mèm issi to kinè to kassa
èmblè mo hé,èmblè mating mèm hé
mè oumoul wè mabong mèm issi,mè sohè wè hé,
ne l oublie jamais,jamais,
mè sohé wé mè sohé wé,
mè nsombol ndik lè ou emblè mo hé,
n oublie jamais jamais ,nlal hé
mè oumoul wè mabong issi
soho,emblè mating mèm hé,to mout towada a nloo bé wè hébéssbasso di yé nlélém,mtjél mada ,djamdjara,
hoîga ban la hé,hoîga ban la hé,
èmblè matin mè hé.

© Blick Bassy

Posted by verbeeck
  • 1078 Likes
  • 15099 Views
  • 472 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z