Etta Scollo

"Muccaturi"

MUCCATURI Lyrics by Etta Scollo
E la bella mi prumisi un muccaturi
mi lu prumisi a lu ciumi a lavari.

E acqua d'oru e sapuni d'amuri
ogni stricuni ti vurria vasari.
Poi ti lu stennu a l'occhiu di lu suli
supra na rosa p'un s'allurdiari.
Di punta a punta l'haju a raccamari
e nta lu menzu n'aquila riali.
  • 4256 Likes
  • 26567 Views
  • 925 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z