Pantokrator

"Eden"

EDEN Lyrics by Pantokrator
En kylig vind, döden är här.
Edens konung och drottning Eden förtär.
Blod som flyter, döden är här.
Herren gjuter blod på Edens helga mark.
Förbannelse och nakenhet.
Han skyler deras skam.
Ett första dunkelt hopp om nåd vid korsets stam.
Döden är här, hoppet är här.
Bak vredgad tordönsstämma, kärlek hans hjärta förtär.
Hans väsen är barmhärtighet, Nåden är här.
Eden

A cold wind, death is here.
The king and queen of Eden devourers their kingdom.
Blood flows, death is here.
The Lord sheds blood upon the hallowed ground of Eden.
d***ation and nakedness.
He covers their shame.
A first shadow of hope for mercy at the foot of the cross.
Death is here, hope is here.
Behind the wrathful voice of thunder, love burns his heart.
His being is loving kindness. Mercy is here.
  • 699 Likes
  • 5372 Views
  • 742 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z