Piero Marras

"Armidda"

ARMIDDA Lyrics by Piero Marras
Su nuscu 'e s'armidda
a luleare est unu bonu ampàru:
s'ammentu e sa 'idda
deo gai l'intendo finamentra prus giaru.
Su sonu 'e su 'entu
a l'iscurtare est una 'oghe interis
sos bisos d'ausentu:
sos sentidos sun de tando che deris.
Tue prende donosa
bell'ammaju chene anneu
tue che mariposa
coro meu.
Tue cari-galana
de natura bell'impreu:
s'isprantat sa jana
fintzas Deu.

Su nuscu 'e s'armidda
su manu tua chi mi che leat su dolu
che un'ischintidda
in su manzanu fritu fritu noitolu.
Tilicherta tilicherta
mama tua est in cherta
babbu tuo est morinde
tilicherta baetinde.

Tue prende donosa
bell'ammaju chene anneu
tue che mariposa
coro meu.
  • 2462 Likes
  • 24831 Views
  • 185 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z