Basebrawl Lyrics

BASEBRAWL Lyrics by
bench-clearing brawl
from fist to jaw

bench-clearing brawl
from fist to jaw
bench-clearing brawl
let's get the crowd involved
B-A-S-E-B-A-L-L
B-A-S-E-Braaaaawl
  • 1348 Likes
  • 12232 Views
  • 191 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z