Robben Ford

"Chevrolet"

CHEVROLET Lyrics by Robben Ford
Buy you a Chevrolet
Buy you a Chevrolet
Buy you a Chevrolet
Just do somethin' for you
Just do somethin' for you
Buy you a diamond ring
Buy you a diamond ring
Buy you a diamond ring
Just do somethin' for you
Just do somethin', yeah
Build you a house and home
Build you a house and home
Build you a house and home
Just do somethin' for you
Just do somethin' for you

Buy you a Chevrolet
Buy you a Chevrolet
Buy you a Chevrolet
Just do somethin' for you
Just do somethin' for you
  • 5617 Likes
  • 23547 Views
  • 720 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z