Rudra

"Shivoham"

SHIVOHAM Lyrics by Rudra
Advaita Akhanda Nitya Bhokta
Asanga Nirguna Arupavyaya
Avyakta Ananta Amritananda
Sampurna Sukha Shivoham Shivoham
Satyam Shivam Shubham Sundaram
Chaitanya Chinmaya Nirmala
Achala Akshara Nichala Shantam
Nirakara Omkara Shivoham Shivoham
Kaivalya Kevala Parambrahma
Shuddha Siddha Buddha Shivoham
Satyam Jnanam Anantam Brahma
Satyam Jnanam Anantam Brahma
  • 1921 Likes
  • 16860 Views
  • 783 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z