Runrig

"Alba (live)"

ALBA (LIVE) Lyrics by Runrig
Air sgiath a' seoladh nan neoil
'S an domhain liath
Mar dhealbh a' tighinn beo tro na sgothan
'S mi a' tilleadh gu tir
Alba nam beanntan ard
Nan acraichean lom
Thairis air na lochan mointich
Nan coilltean 's nan gleann

Alba

Alba

Ach 'se sealladh leointe is gann
Tha an seo aig ceann thall an linn
Talamh alainn nan daoine
Fhathast an lamhan duine no dithis
Cuibhlean stolda mu dheas
Na fasaichean a tuath
An taigh-mor falamh an Dun-Eideann
Gun chumhachd gun ghuth

Alba

Alba
Sibhse chuir achadh ri achadh
Taigh ri taigh
Gus nach bi ait anns an tir
An gabh sibh comhnaidh air leth

Ach 's math dhomh bhith seo an drasd
A cur failt air a' bhlas
'San tir a tha cho ur dhomh an diugh
Is a bha i nuair bha mi 'nam phaisd

Alba

Alba
  • 3614 Likes
  • 2803 Views
  • 247 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z