Tigarah

"Money"

MONEY Lyrics by Tigarah
Nan Ni Yo Yatteru On
Gakku Tsuku Uteru
Sore Wa Bakana Ni Nara Yo
Kimi Wa Ita
Tashika Ni Sone Betsu No
Koto Oshina Yo
Soshite Hoga Ikamo Ne
So Onna Ga s***a

Watashi Wa Tada
Kudarana Irisu Kan Shyon
s***aku Nakatte
Son Nano Iminai
Nan Denwa Tashiga
Komano Kashitai
Just Cause I Don'T Wanna Be Like You

All You Think Is About Money
It's All About Money
All You Think Is About Money
It's All About Money
All You Think Is About Money
It's All About Money
All You Think Is About Money
It's All About Money ... (Continua)
  • 665 Likes
  • 11910 Views
  • 15 Comments
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z